Vervangwagen

Overzicht vervangwagens

Bij iedere herstelling ontvangt de klant gratis een vervangwagen, indien deze nodig is.
Carrosserie Cardinaels beschikt over 27 vervangwagens zoals BMW, Citroën, Dacia, Ford, Mercedes, en Seat. Er is zelfs een cabrio namelijk een Mini Cooper.

Algemene voorwaarden voor de ter beschikking stelling van vervangwagens

 1. De hersteller stelt ter beschikking van de klant een vervangwagen die in goede staat verkeert, wat door de klant uitdrukkelijk wordt erkend en dit ter vervanging van zijn wagen die ter herstelling werd binnengebracht bij de de hersteller en derhalve onbeschikbaar is.
 2. De terbeschikkingstelling zal onherroepelijk uitdoven wanneer de hersteller het voertuig van de klant ter beschikking stelt. Bovendien mag de hersteller op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de vervangwagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
 3. De gebruiker verklaart eigenaar te zijn van een rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. Deze terbeschikkingstelling houdt geen enkele wettelijke toelating in om een voertuig te besturen, noch brengt het enige medeplichtigheid van de hersteller met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.
 4. De terbeschikkingstelling van de vervangwagen houdt in:
  • de verzekering tegen brand, diefstal, glasbraak zonder vrijstelling
  • rechtsbijstand
  • het eerste onderhoud zoals beschreven in het onderhoudsboekje van de constructeur
  • de levering van anti-vries
  • de rijtaks
 5. De vervangwagen wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld met alle noodzakelijke en wettelijke bijhorigheden. De klant moet de vervangwagen in dezelfde omstandigheden terugbezorgen. Blijven dus in het bijzonder ten laste van de klant:
  • de kosten van de brandstof
  • de kosten van parking en garage
  • de car-wash
  • de boetes en overtredingen
 6. De gebruiker zal de hersteller onmiddellijk van elke motorpech, elke immobilisatie en elk ongeval verwittigen en zal op zijn kosten zorgen voor de versleping van de vervangwagen naar de werkplaatsen van de hersteller. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van de hersteller, zal geen enkele arbeid aan de vervangwagen mogen worden uitgevoerd door een derde of de gebruiker.
 7. De terbeschikkingstelling van de vervangwagen zal in geen enkel geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede vervangwagen. Wordt de vervangwagen geïmmobiliseerd, dan is de hersteller niet gehouden tot de vervanging noch moet hij daarvoor enigerlei vergoeding betalen.
 8. De gebruiker verbindt zich ertoe de vervangwagen als goede huisvader te gebruiken. Hij mag niet deelnemen aan een auto-wedstrijd of aan een behendigheidsproef, noch goederen vervoeren (op het dak, in een aanhangwagen of binnen in het voertuig), noch meer dan 3 personen vervoeren, de bestuurder niet inbegrepen, noch het voertuig aan derden toevertrouwen, noch het in pand geven, noch het wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe de vervangwagen zo te onderhouden dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de ter beschikkingstelling. Alleen de klant heeft het recht de vervangwagen te besturen en staat in voor alle schade aan de vervangwagen die zou worden veroorzaakt naar aanleiding van het besturen van de vervangwagen door derde, onverschillig of dit met medeweten dan wel met de toestemming gebeurde van de klant.
 9. Elke schade aan de vervangwagen ten gevolge van een fout, zelfs een lichte of ten gevolge van nalatigheid van de klant of van elke eventuele andere bestuurder of inzittende, zal de klant worden aangerekend en zal moeten betaald worden bij teruggave van de vervangwagen. Indien er zich een verkeersongeval voordoet en de bestuurder van de vervangwagen in fout is, dient een eigen risico betaald te worden van 371,81 euro. Deze som zal verhoogd worden met 500 euro indien de bestuurder jonger is dan 23 jaar. Iedere bestuurder jonger dan 23 jaar in fout, dient ook een bedrag van 148,73 euro te betalen indien er een tegenpartij bij betrokken is. De gebruiker ziet af van elke vordering tegen de hersteller ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van een vordering die door derden zou worden ingeleid tegen de hersteller voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussenkomst. In geval van diefstal of ongeval moet de gebruiker de hersteller onmiddellijk verwittigen. Hij moet ter plaatse een P.V. laten opmaken door de politie en de ongevalsaangifte invullen en laten tekenen door beide partijen. De gebruiker of bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffend het ongeval laten geworden bij de hersteller.
 10. De gebruiker zal op de vervangwagen elk teken van eigendomsrecht aangebracht door de hersteller gedogen en zal zijn exemplaar van deze overeenkomst bewaren in het voertuig.
 11. Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van de hersteller is gevestigd en is onderworpen aan het Belgisch recht.